Menu
Polityka prywatności
Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej oraz zainteresowanie naszą firmą i produktami.

Szanujemy twoją prywatność

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Mateusz Karpiński Gastronomia MM Spółka Jawna z siedzibą: 45-129 Opole, ul. Kępska 7. Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: ado@sopelek.com.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Kępska 7, 45-129 Opole.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu: nawiązania kontaktu, wykonania umowy kupna-sprzedaży bądź usługi, marketingu bezpośredniego, finansowo-księgowym, obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, o których mowa w pkt 2 powyżej, nie dłużej jednak niż do czasu zakończenia prowadzenia przez Administratora działań polegających na oferowaniu produktów i usług oraz prowadzenia kampanii marketingowych, zakończenia realizacji przedmiotu zawartej umowy, do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu lub będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez Mateusz Karpiński Gastronomia MM Spółka Jawna w ramach zawieranych umów.